Om os

... i Vesthallen

Vesthallen er en selvejende institution med hjemsted i Slagelse Kommune, beliggende på Skjoldsvej 8 i vestbyen.

Læs mere herom i:

Formål

Institutionens formål er som ejer, at drive sportshallen "Vesthallen", til sportslige, kulturelle og almennyttige formål.

Vesthallen er indviet i oktober 1972.

Efter branden i 2001 er hallen udvidet, så den nu også rummer et boksecenter. Cafeteriet er gjort tilsvarende større - se billedet.

I 2004 blev omklædningsrummene renoveret og i 2006 fik fællestoiletterne samme omgang.

Hallen gennemgår løbende forbedringer, i den takt pengene rækker, til gavn for hallens daglige brugere.

Det forpligter brugerne til at tage vare på hallen og dens inventar, så der ikke
skal bruges unødvendige penge til vedligeholdelse eller udbedring af hærværk.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og disponerer over dens midler i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, men formanden forsøger at opnå enighed blandt bestyrelsens medlemmer - i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.